Masak and Menang 2021 (Bahasa Malaysia)

Ayam Brand Masak dan Menang

 

Cara

1. Muatnaik gambar dan resipi masakan yang menggunakan produk Ayam Brand ke Instagram atau Facebook anda (pastikan public)

2. Gunakan hashtag #santanayambrand dah jangan lupa tag @ayambrandmy di IG atau Ayam Brand Malaysia di Facebook

Hadiah

hadiah pattern

 

Terma dan Syarat

PENGANJUR & KELAYAKAN

 1. Peraduan Ayam Brand Masak dan Menang [Peraduan] dianjurkan oleh A. Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. [003409-V] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia kecuali kakitangan Penganjur dan ahli keluarga terdekat mereka adalah tidak layak untuk menyertai peraduan ini.
 2. Dengan menyertai Peraduan ini, semua peserta dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk mematuhi dan terikat kepada Syarat dan Peraturan serta keputusan Penganjur. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda berusia 18 tahun dan ke atas. Jika anda berusia di bawah umur 18 tahun, anda hendaklah mengesahkan bahawa anda telah memperolehi kebenaran ibubapa atau penjaga yang sah yang bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan Syarat dan Peraturan Peraduan ini.
 3. Penganjur berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda Syarat & Peraturan Peraduan terkandund di dalam ini pada bila-bila masa. Sebarang pindaan akan berkuatkuasa serta merta sebaik sahaja pemberitahuaan pindaan tersebut kepada anda dan penyertaan berikut anda dalam Peraduan ini bermakna anda menerima dan bersetuju dengan pindaan tersebut. Dan adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji Syarat & Peraturan Peraduan ini dari masa ke semasa.

 

TEMPOH PERADUAN

 1. Peraduan ini akan diadakan dari 12/04/2021 hingga 16/05/2021 [“Tempoh Peraduan”].
 2. Penganjur berhak untuk meminda Tempoh Peraduan dan kaedah penyertaan dari semasa ke semasa dengan memberi notis terlebih dahulu. Penyertaan anda yang berterusan dalam Peraduan ini bermakna anda menerima dan bersetuju dengan pindaan ini.
 3. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

 

CARA PENYERTAAN

 1. Tiada bukti pembelian diperlukan untuk menyertai Peraduan ini.
 2. Muatnaik gambar dan resipi yang menggunakan Santan Ayam Brand ke Instagram atau Facebook.
 3. Pastikan hashtag #santanayambrandmy digunakan. Tag @ayambrandmy di Instagram atau Ayam Brand Malaysia di Facebook.
 4. Hanya gambar yang dimuatnaik dalam tempoh peraduan akan dilayan.

HADIAH

 1. Hadiah ditaja oleh iNNOCHEF Malaysia

Kategori

Hadiah

Nilai satu hadiah

Jumlah pemenang

Hadiah Utama

iNNOCHEF Touch

RM6888

1

Hadiah Kedua

iNNOCHEF Air Fryer Oven

RM1588

3

Hadiah Mingguan Minggu #1: 12 April – 18 April

iNNOCHEF Ingredient Bag dan Rose Gold Measuring Spoons

RM98

10

Hadiah Mingguan Minggu #2: 19 April – 25 April

iNNOCHEF Ingredient Bag dan Rose Gold Measuring Spoons

RM98

10

Hadiah Mingguan Minggu #3: 26 April – 2 May

iNNOCHEF Ingredient Bag dan Rose Gold Measuring Cups

RM118

10

Hadiah Mingguan Minggu #4: 3 May – 9 May

iNNOCHEF Ingredient Bag dan Rose Gold Measuring Cups

RM118

10

 

Hadiah Mingguan Minggu #5: 10 May – 16 May

iNNOCHEF Ingredient Bag dan Silicone Mat

RM130

10

 1. Hadiah akan dihantar kepada alamat Pemenang dan Pemenang akan dimaklumkan tentang penghantaran hadiah tersebut. Tempoh menunggu adalah 60 hari selepas dimaklumkan pengumuman Pemenang. Menurut undang-undang yang digunapakai, Penganjur tidak menanggung liabiliti sepenuhnya untuk keselamatan dan penghantaran hadiah.
 1. Hadiah akan dihantar kepada alamat Pemenang dan Pemenang akan dimaklumkan tentang penghantaran hadiah tersebut. Tempoh menunggu adalah 60 hari selepas dimaklumkan pengumuman Pemenang. Menurut undang-undang yang digunapakai, Penganjur tidak menanggung liabiliti sepenuhnya untuk keselamatan dan penghantaran hadiah.

Pemilihan pemenang

panel hakim

The Panel hakim merupakan jawatankuasa yang terpilih dari pihak pengurusan dan pemasaran  A.Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. Keputusan setiap hakim adalah muktamad.  

Krtiteria pemenang:

 1. Kreativiti gambar dan caption resipi yang dimuatnaik.
 2. Penggunaan Santan Ayam Brand didalam resipi.

Kesemua penyertaan yang menggunakan hashtag #santanayambrand akan diambil kira dalam pemilihan Pemenang Utama.

 

PERLINDUNGAN DATA

 1. Semua penyertaan dan bahan yang diserahkan kepada Penganjur adalah menjadi milik Penganjur. Maklumat peribadi Peserta akan dikumpulkan untuk membenarkan Penganjur menguruskan Peraduan ini. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju dengan maklumat yang mereka serahkan dan dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diproses mengikut seksyen ini dan Dasar Privasi. Sekiranya maklumat peribadi berkaitan dengan individu yang berusia di bawah umur 18 tahun, persetujuan ini akan diberikan kepada ibu bapa atau penjaga yang sah kepada maklumat yang dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diproses mengikut seksyen ini dan Dasar Privasi. Penganjur boleh menggunakan data ini untuk tujuan pengumuman dan penyerahan keputusan dan nama Pemenang serta bagi tujuan promosi pada masa hadapan tanpa sebarang rujukan/pembayaran/pampasan.
 2. Di bawah Undang-Undang Malaysia, Peserta berhak untuk menarik balik persetujuan mereka terhadap penggunaan butiran peribadi anda dengan menghubungi 
 3. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.pada bila-bila masa dan memberikan nama dan e-mel Peserta supaya Penganjur boleh mengeluarkan butiran berkenaan.
 4. Penganjur mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk memastikan data peribadi Peserta terlindung dan menetapkan syarat kepada pemproses data pihak ketiga untuk berbuat demikian. Perhatian bahawa Penganjur boleh memberikan data peribadi Peserta jika perlu berbuat demikian di bawah undang-undang.
 5. Data peribadi anda yang dikumpulkan semasa Peraduan ini akan diguna mengikut Dasar Privasi yang terdapat dalam laman web kami HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML
 6. Untuk meneliti sepenuhnya Dasar Privasi, anda boleh ke laman HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML

 

LIABILITI DAN TANGGUNGJAWAB

 1. Menurut undang-undang yang digunapakai, Peserta dan/atau warisnya hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang liabiliti, kejadian yang tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kehilangan nyawa) akibat mengambil bahagian dalam Peraduan, menuntut dan/atau menggunakan Hadiah dan bersetuju untuk melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan Penganjur daripada sebarang liabiliti.
 2. Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan/atau sebarang kos, yuran dan/atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai Peraduan dan menuntut Hadiah adalah tanggungjawab Pemenang sepenuhnya.
 3. Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap kelewatan penyerahan Peraduan ini, kehilangan, kesalahan alamat atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem komputer dalam talian, pelayan atau pembekal, peralatan komputer atau kesesakan lalu lintas di internet atau mana-mana laman web, atau mana-mana kombinasi yang berkaitan dengan atau akibat penyertaan atau muat turun bahan-bahan di Peraduan ini.
 4. Menurut undang-undang yang digunapakai, Penganjur tidak bertanggungjawab bagi sebarang liabiliti untuk apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk (termasuk tanpa batasan kerugian sampingan, kehilangan turutan, kehilangan keuntungan atau muhibah, ganti rugi khusus, tidak langsung, teladan atau hukuman) yang dialami atau yang ditanggung oleh Peserta atau mana-mana orang atau entiti lain, walau bagaimanapun jika terjadi sama ada dalam kontrak, kecuaian atau sebaliknya, walaupun Penganjur telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan sedemikian berkaitan dengan Peraduan atau Hadiah dan bahan dan maklumat yang disediakan melalui Peraduan.
 5. Menurut undang-undang yang digunapakai, anda hendaklah mengakui bahawa Penganjur tidak akan memberi sebarang jaminan, perwakilan atau jaminan berkenaan dengan Hadiah itu tertakluk kepada Syarat dan Peraturan selanjutnya yang ditetapkan oleh pembekal.
 6. Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas kelewatan atau kegagalan melaksanakan Peraduan ini dari sebab-sebab di luar kawalan termasuk tetapi tidak terhad kepada kebakaran, rusuhan, keperluan atau peraturan mana-mana pihak berkuasa sivil atau ketenteraan (“force majeur”). Kesan force majeure akan menangguhkan Peraduan ini di bawah Syarat dan Peraturan ini selagi kejadian tersebut berlaku.
 7. Promosi ini tidak ditaja, disokong atau dikelola oleh atau dikaitkan dengan Facebook, Twitter atau mana-mana rangkaian sosial yang lain. Akses dan penggunaan laman web pihak ketiga, perkhidmatan atau sumber adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri dan anda mengakui bahawa Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan, kandungan, fungsi, ketepatan, kesahihan, kesesuaian, privasi atau apa-apa aspek lain laman web, perkhidmatan atau sumber seperti itu.

 

TANGGUNGJAWAB ANDA

 1. Anda tidak boleh menyertai Peraduan ini untuk tujuan tertentu atau dengan apa-apa kaedah yang dilarang oleh Penganjur atau tidak konsisten dengan Syarat dan Peraturan Peraduan ini. Di samping itu, anda hendaklah mematuhi semua Syarat dan Peraturan yang berkenaan.
 2. Anda tidak boleh (dan tidak membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk) sama ada (a) mengambil sebarang tindakan atau (b) memuat naik, memuat turun, menghantar, menyerahkan atau mengedar atau memudahkan pengedaran apa-apa kandungan dan bahan melalui Peraduan ini,
  • Melanggar hak milik intelektual, hak publisiti atau hak lain mana-mana orang atau entiti atau melanggar mana- mana undang-undang atau kewajian intelektual
  • Adalah menyalahi undang-undang, mengancam, menyalahgunakan, mengganggu, menghasut, memfitnah, memcelakakan, menipu, mengganggu privasi orang lain, menyiksa, lucah, kasar, menyerang, tidak senonoh, mengandungi gambaran kebogelan, diskriminasi atau keganasan atau sebaliknya yang tidak sesuai sebagimana ditentukan oleh Penganjur mengikut budi bicara kami;
  • Menyamar sebagai orang atau entiti termasuk mana-mana pekerja atau wakil Penganjur atau peserta lain atau;
  • Termasuk dokumen pengenalan diri atau data peribadi atau maklumat kewangan dengan cara yang tidak dibenarkan.

 

KEHILANGAN KELAYAKAN/PENAMATAN

 

 1. Kegagalan Peserta mematuhi Syarat dan Peraturan Peraduan ini akan memberikan hak kepada Penganjur untuk membatalkan penyertaan dan membatalkan sebarang Hadiah yang diberikan.
 2. Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menolak atau membatalkan mana-mana penyertaan yang diklasifikasikan sebagai tidak senonoh, menyakitkan hati atau tidak sesuai atau yang tidak konsisten denagn Syarat dan Peraturan Peraduan ini atau yang mungkin menjejaskan sama ada Penganjur, Peraduan atau mana-mana imej atau reputasi pihak ketiga.
 3. Penganjur berhak untuk mengesahkan kesahihan penyertaan dan membatalkan mana-mana Peserta yang menganggu proses pendaftaran atau melibatkan diri dalam apa-apa salah laku atau salah laku yang tidak wajar yang akan menjejaskan perakuan yang adil dan wajar Peraduan ini.

 

SYARAT & PERATURAN LANJUT

 1. Undang-undang yang berkenaan. Syarat & Peraturan Peraduan akan ditakbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Dengan ini, anda bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia berkaitan sebarang pertikaian yang timbul berkaitan dengan Peraduan ini atau sebarang perkara yang berkaitan dengan atau yang berkaitan dengannya
 2. Pengasingan Syarat. Jika mana-mana bahagian Syarat dan Peraturan Peraduan ini diisytiharkan melanggar undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian tersebut akan dianggap terasing dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana Syarat dan Peraturan Peraduan ini.
 3. Kegagalan atau kelewatan Penganjur untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak dalam Syarat dan Peraturan Peraduan ini tidak akan dianggap sebagai pengecualian.
 4. Bukan Tugasan. Syarat dan Peraturan Peraduan ini tidak boleh dijalankan, dipindahkan atau diselidik oleh anda tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu. Semua hak dan kewajipan kami di bawah Syarat dan Peraturan Peraduan ini boleh dijalankan oleh kami berkaitan dengan penggabungan, pengambilalihan, atau penjualan asset atau melalui operasi undang-undang atau sebaliknya.
Tags:
Ayam Brand™ Malaysia Facebook Instagram Youtube enzh-CNms