Ayam Jenama 130th Rasa E-Book Rumah

ORGANISER & KELAYAKAN

 1. AYAM BRAND™ 130th Rasa E-Book Rumah [“Peraduan”] dianjurkan oleh A. Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. [003409-V] [“Penganjur”] dan penyertaan terbuka kepada semua penduduk di Malaysia kecuali pengarah, pengurusan, pekerja Penganjur dan keluarga terdekat mereka, yang tidak layak untuk menyertai peraduan ini.
 2. Dengan memasuki Peraduan, anda dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini dan keputusan Penganjur. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sah untuk membentuk kontrak yang mengikat (18 tahun ke atas). Sekiranya anda berusia di bawah 18 tahun, anda mengesahkan bahawa anda telah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada ibu bapa atau penjaga sah anda yang telah bersetuju untuk terikat dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini.
 3. Wakil, pekerja, pekhidmat dan / atau ejen penyedia perkhidmatan iklan dan / atau promosi Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan yang berkaitan], dan ahli keluarga terdekat mereka [termasuk anak-anak, ibu bapa, adik-beradik dan pasangan] tidak layak memasuki ini bertanding.
 4. Penganjur berhak untuk mengubah, mengemas kini atau mengubah Peraturan & Peraturan Peraduan ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan berlaku dengan segera setelah pemberitahuan kepada anda dan penyertaan anda yang berterusan dalam Peraduan berikutan perubahan tersebut bermaksud anda menerima dan menyetujui perubahan tersebut. Tanggungjawab anda untuk mengkaji Peraturan & Peraturan Peraduan ini dari semasa ke semasa.

DURATION

 1. Peraduan akan bermula dan berlangsung dari 1/08/2022 hingga 21/5/2022 [“Tempoh Peraduan”].
 2. Penganjur berhak untuk mengubah Tempoh Peraduan dan mekanisme peraduan pada bila-bila masa dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Penyertaan anda yang berterusan dalam Peraduan berikutan pindaan ini bermaksud bahawa anda menerima dan menyetujui pindaan tersebut.
 3. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

BAGAIMANA MEMBUAT

 1. Tidak diperlukan bukti pembelian untuk memasuki Peraduan ini.
 2. Peserta hendaklah mengisi borang yang disediakan di laman web. 
 3. Penyerahan mesti termasuk sekurang-kurangnya SATU jenama Ayam atau produk Yumeat
 4. Tiada had untuk penyerahan. Peserta boleh menghantar lebih daripada satu penyertaan.
 5. Dengan menghantar borang, peserta bersetuju untuk berkongsi resipi, gambar profil dan nama untuk dicetak dalam E-Book.

 

 

HADIAH

 

kategori

Hadiah

Bernilai setiap hadiah

Bilangan Pemenang

100 Penyerahan Pertama  

Baucar Shopee RM40 untuk Kedai Rasmi Ayam Brand

RM40

100

E-Book Pemenang Terpilih

RM50 Jenama Ayam dan Produk Yumeat

RM50

60

kategori

 

Pengumuman

Hadiah Penyerahan

 

Sebelum 30 Oktober 2022, dihubungi melalui e-mel

E-Book Pemenang Terpilih

 

Sebelum 30 Oktober 2022, dihubungi melalui e-mel

 1. Penganjur berhak untuk menukar Hadiah dengan Hadiah lain dengan nilai yang setara pada waktu tertentu. Hadiah tidak boleh ditukar dengan produk lain, wang tunai atau baucar.
 2. Hadiah akan dihantar ke alamat e-mel Pemenang. Sila berikan tempoh menunggu selama 60 hari selepas pemenang diumumkan. Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang liabiliti berhubung dengan keselamatan dan penghantaran Hadiah.
 3. Sekiranya Pemenang berusia di bawah 18 tahun, hadiah akan dihantar kepada penjaga ibu bapa yang sah yang telah bersetuju mengikut terma dan syarat peraduan ini.

Memilih pemenang

Panel hakim

Panel Hakim

Panel hakim melibatkan ahli dalaman terpilih dari pasukan Pengurusan dan Pemasaran A.Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. Keputusan panel hakim adalah muktamad.

Kriteria pemenang adalah:

 1. Penggunaan produk Ayam Brand/yumeat dalam resipi
 2. Pengadil akan memilih mengikut kreativiti dan kesesuaian produk

PERLINDUNGAN DATA

 1. Semua penyertaan dan bahan yang dihantar kepada Penganjur menjadi hak milik Penganjur. Maklumat peribadi peserta dikumpulkan untuk membolehkan Penganjur menguruskan Peraduan ini. Dengan memasukkan, kecuali diberitahu sebaliknya, setiap peserta dengan ini menyetujui maklumat yang mereka kirimkan dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diproses sesuai dengan bahagian ini dan Dasar Privasi. Sekiranya maklumat peribadi berkaitan dengan individu di bawah usia 18 tahun, maka persetujuan ini diberikan oleh ibu bapa atau penjaga sah individu tersebut untuk maklumat yang dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diproses sesuai dengan bahagian ini dan Dasar Privasi. Penganjur boleh menggunakan ini untuk mengumumkan dan menerbitkan hasil Peraduan dan nama pemenang serta untuk tujuan promosi masa depan tanpa rujukan / pembayaran / pampasan.
 2. Di bawah Undang-undang Malaysia, peserta berhak menarik balik persetujuan mereka untuk menggunakan maklumat peribadi mereka pada bila-bila masa dengan menghubungi Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.dan memberikan kami nama dan alamat e-mel peserta untuk membolehkan menghapusnya.
 3. Penganjur mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar untuk menjaga keselamatan data peribadi peserta, dan menghendaki pemproses data pihak ketiga melakukan perkara yang sama. Namun, perlu diketahui bahawa Penganjur boleh melepaskan data peribadi peserta jika diminta oleh undang-undang.
 4. Maklumat peribadi anda yang dikumpulkan semasa Peraduan ini akan digunakan sesuai dengan Dasar Privasi yang terdapat di laman web kami: HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML
 5. Untuk Dasar Privasi lengkap kami, sila lawati: HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML

TANGGUNGJAWAB DAN TANGGUNGJAWAB

 1. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, peserta dan / atau waris mereka akan memikul tanggungjawab penuh dan tanggungjawab sekiranya terdapat sebarang tanggungjawab, kecelakaan, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan [termasuk kematian] akibat penyertaan mereka dalam Peraduan, penebusan dan / atau penggunaan hadiah dan bersetuju untuk melepaskan dan menahan Penganjur bebas dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tanggungjawab.
 2. Semua pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan / atau kos, yuran dan / atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai Peraduan dan menebus hadiah adalah tanggungjawab para peserta.
 3. Penganjur tidak bertanggung jawab atas entri yang lewat, hilang atau salah arah atau untuk masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan, atau penyedia, peralatan komputer, perisian, masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet atau di mana-mana laman web, atau gabungan yang berkaitan dengan atau terhasil daripada penyertaan atau memuat turun sebarang bahan dalam Peraduan ini.
 4. Sejauh seluas-luasnya dibenarkan oleh undang-undang, Penganjur tidak akan bertanggung jawab atas apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun (termasuk tanpa had kerugian sampingan, kerugian akibat, kehilangan keuntungan atau muhibah, kerosakan khas, tidak langsung, teladan atau hukuman) yang dialami atau ditanggung oleh anda atau mana-mana orang atau entiti lain, bagaimanapun timbul sama ada dalam kontrak, penyiksaan, kecuaian atau sebaliknya, walaupun pihak Penganjur telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut, berkaitan dengan Peraduan atau hadiah dan bahan dan maklumat yang diberikan melalui Peraduan.
 5. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, anda mengakui bahawa Penganjur tidak memberikan jaminan, perwakilan atau jaminan berkenaan dengan hadiah dan bahawa anda mungkin tertakluk kepada terma dan syarat lebih lanjut yang dikenakan oleh peniaga pembekal.
 6. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalannya termasuk tetapi tidak terhad kepada kebakaran, rusuhan, syarat atau peraturan mana-mana pihak berkuasa sivil atau ketenteraan ("peristiwa force majeure"). Acara force majeure akan menangguhkan kewajipan Penganjur di bawah Peraturan & Peraturan Peraduan ini selama acara tersebut berlangsung.
 7. Promosi ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan, Facebook, twitter atau rangkaian sosial lain. Akses ke dan penggunaan laman web, perkhidmatan, atau sumber pihak ketiga adalah dengan risiko anda sendiri, dan anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk ketersediaan, kandungan, fungsi, ketepatan, kesahan, kesesuaian, amalan privasi atau aspek lain dari laman web, perkhidmatan atau sumber seperti itu.

KEWAJIBAN ANDA

 1. Anda tidak akan mengambil bahagian dalam Peraduan untuk tujuan atau cara apa pun yang dilarang oleh atau tidak sesuai dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini. Selain itu, anda harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 2. Anda tidak boleh (dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga) (a) mengambil tindakan atau (b) memuat naik, memuat turun, menghantar, menghantar, menghantar atau menyebarkan atau memudahkan penyebaran kandungan dan bahan melalui Peraduan yang:
  • melanggar hak harta intelek, hak publisiti atau hak lain mana-mana orang atau entiti lain atau melanggar undang-undang atau tugas kontrak;
  • adalah menyalahi undang-undang, mengancam, kasar, melecehkan, menghasut, memfitnah, memfitnah, menipu, menipu, privasi orang lain, menyeksa, cabul, lucah, pornografi, menyinggung, tidak senonoh, mengandungi atau menggambarkan kebogelan, mengandungi atau menggambarkan aktiviti seksual, mempromosikan ketaksuban, diskriminasi atau keganasan, atau sebaliknya tidak wajar seperti yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara kami;
  • menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk mana-mana pekerja atau wakil Penganjur atau peserta lain; atau
  • merangkumi dokumen pengenalan diri seseorang atau maklumat peribadi atau kewangan yang sensitif dengan cara yang tidak dibenarkan.

DISKUALIFIKASI / PENAMATAN

 1. Ketidakpatuhan oleh peserta dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini akan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan penyertaan dan membatalkan hadiah yang diberikan.
 2. Penganjur berhak untuk menyederhanakan, menolak atau membatalkan penyertaan atau bahan yang, mengikut budi bicara mutlaknya, ia memutuskan untuk menjadi tidak senonoh, menyinggung perasaan atau tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan surat dan semangat Peraduan atau yang berpotensi merosakkan sama ada Penganjur, Peraduan atau imej atau reputasi pihak ketiga.
 3. Penganjur berhak untuk mengesahkan kesahihan penyertaan dan membatalkan penyertaan mana-mana peserta kerana mengganggu proses pendaftaran atau kerana terlibat dalam salah laku yang menyalahi undang-undang atau tidak wajar yang akan membahayakan pelaksanaan Peraduan yang adil dan betul.

TERMA & SYARAT LANJUT

 1. Perundangan berkaitan. Peraturan & Peraturan Peraduan akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia. Anda dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia berkenaan dengan sebarang pertikaian yang timbul berkaitan dengan Peraturan & Peraturan Peraduan, Peraduan atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan atau yang berkaitan dengannya.
 2. Ketetapan Terma. Sekiranya mana-mana bahagian dari Peraturan & Peraturan Peraduan dinyatakan tidak sah, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, bahagian tersebut akan diputuskan dan tidak akan mempengaruhi kesahihan dan ketentuan pelaksanaan Peraturan & Peraturan Peraduan yang tersisa.
 3. Kegagalan atau kelewatan Penganjur untuk melaksanakan atau menegakkan hak dalam Peraturan & Peraturan Peraduan tidak akan dianggap sebagai pengabaian.
 4. Tidak bertugas. Peraturan & Peraturan Peraduan ini tidak boleh diberikan, dipindahkan atau dilesenkan oleh anda tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Semua hak dan kewajiban kami di bawah Peraturan & Peraturan Peraduan ini diberikan secara bebas oleh kami sehubungan dengan penggabungan, pemerolehan, atau penjualan aset, atau dengan menjalankan undang-undang atau sebaliknya.

Peraduan Ayam Brand Masak Dan Menang 2021

ORGANISER & KELAYAKAN

 1. AYAM BRAND ™ Masak dan Menang [“Contest”] dianjurkan oleh A. Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. [003409-V] [“Penganjur”] dan kemasukan terbuka untuk semua penduduk di Malaysia kecuali pengarah, pengurusan, pekerja Penganjur dan keluarga terdekat mereka, yang tidak layak memasuki peraduan ini.

 2. Dengan memasuki Peraduan, anda dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini dan keputusan Penganjur. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sah untuk membentuk kontrak yang mengikat (18 tahun ke atas). Sekiranya anda berusia di bawah 18 tahun, anda mengesahkan bahawa anda telah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada ibu bapa atau penjaga sah anda yang telah bersetuju untuk terikat dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini.

 3. Wakil, pekerja, pekhidmat dan / atau ejen penyedia perkhidmatan iklan dan / atau promosi Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan yang berkaitan], dan ahli keluarga terdekat mereka [termasuk anak-anak, ibu bapa, adik-beradik dan pasangan] tidak layak memasuki ini bertanding.

 4. Penganjur berhak untuk mengubah, mengemas kini atau mengubah Peraturan & Peraturan Peraduan ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan berlaku dengan segera setelah pemberitahuan kepada anda dan penyertaan anda yang berterusan dalam Peraduan berikutan perubahan tersebut bermaksud anda menerima dan menyetujui perubahan tersebut. Tanggungjawab anda untuk mengkaji Peraturan & Peraturan Peraduan ini dari semasa ke semasa.

DURATION

 1. Peraduan akan bermula dan berlangsung dari 12/04/2021 hingga 16/5/2021 [“Tempoh Peraduan”].

 2. Penganjur berhak untuk mengubah Tempoh Peraduan dan mekanisme peraduan pada bila-bila masa dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Penyertaan anda yang berterusan dalam Peraduan berikutan pindaan ini bermaksud bahawa anda menerima dan menyetujui pindaan tersebut.

 3. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

BAGAIMANA MEMBUAT

 1. Tidak diperlukan bukti pembelian untuk memasuki Peraduan ini.

 2. Peserta mesti memuat naik gambar dan kapsyen mereka ke Instagram atau Facebook peribadi mereka sendiri.

 3. Penyerahan mesti memasukkan produk Susu Kelapa Jenama Ayam (apa sahaja) dalam kapsyen. Produk Susu Kelapa Jenama Ayam dalam foto adalah pilihan tetapi digalakkan.

 4. Penyerahan mesti merangkumi hashtag #santanayambrand dan #ayambrandmy. Tag @ayambrandmy di Instagram atau Ayam Brand Malaysia di Facebook.

 5. Catatan mesti disiarkan secara terbuka sepanjang pertandingan berlangsung.

 6. Tidak ada had penyerahan. Peserta boleh menghantar setiap minggu.

HADIAH

Hadiah ditaja oleh iNNOChef mengikut:

 

kategori Hadiah Bernilai Setiap Hadiah Bilangan Pemenang
Hadiah utama Sentuhan iNNOCHEF 6888 RM 1
Hadiah Kedua ONNOCHEF Air Fryer Oven 1588 RM 3
Hadiah Mingguan
Minggu # 1: 12 April - 18 April
Beg Bahan iNNOCHEF dan Sudut Pengukur Rose Gold 98 RM 10
Hadiah Mingguan
Minggu # 2: 19 April - 25 April
Beg Bahan iNNOCHEF dan Sudut Pengukur Rose Gold 98 RM 10
Hadiah Mingguan
Minggu # 3: 26 April - 2 Mei
Beg Bahan iNNOCHEF dan Cawan Pengukur Emas Rose 118 RM 10
Hadiah Mingguan
Minggu # 4: 3 Mei - 9 Mei
Beg Bahan iNNOCHEF dan Cawan Pengukur Emas Rose 118 RM 10
Hadiah Mingguan
Minggu # 5: 10 Mei - 16 Mei
Beg Bahan iNNOCHEF dan Mat Silikon 130 RM 10

 

kategori Pengumuman
Hadiah utama Sebelum 23 Mei 2021
Hadiah Kedua Sebelum 23 Mei 2021
Hadiah Mingguan
Minggu # 1: 12 April - 18 April
Setiap Minggu, pada hari Rabu
Semua pemenang mingguan masih dalam usaha untuk memenangi hadiah mingguan, Hadiah Utama dan Hadiah Kedua.

 

 1. Penganjur berhak untuk menukar Hadiah dengan Hadiah lain dengan nilai yang setara pada waktu tertentu. Hadiah tidak boleh ditukar dengan produk lain, wang tunai atau baucar.

 2. Hadiah akan dihantar ke alamat Pemenang dan Pemenang akan diberitahu mengenai penghantaran. Tunggu masa menunggu 60 hari setelah pemenang diumumkan. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tanggungjawab berkaitan keselamatan dan penghantaran Hadiah.

 3. Sekiranya Pemenang berusia di bawah 18 tahun, hadiah akan dihantar kepada penjaga ibu bapa yang sah yang telah bersetuju mengikut terma dan syarat peraduan ini.

PILIHAN PEMENANG

PANEL HAKIM

Panel hakim melibatkan ahli dalaman terpilih dari pasukan Pengurusan dan Pemasaran A.Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. Keputusan panel hakim adalah muktamad.

KRITERIA PEMENANG ADALAH:
 1. Kreativiti gambar dan kapsyen yang dimuat naik.

 2. Penggunaan Susu Kelapa Jenama Ayam dalam resipi.

 3. Para juri akan memilih mengikut kreativiti dan estetika jawatan untuk penampilan yang paling sedap.

PERLINDUNGAN DATA

 1. Semua penyertaan dan bahan yang dihantar kepada Penganjur menjadi hak milik Penganjur. Maklumat peribadi peserta dikumpulkan untuk membolehkan Penganjur menguruskan Peraduan ini. Dengan memasukkan, kecuali diberitahu sebaliknya, setiap peserta dengan ini menyetujui maklumat yang mereka kirimkan dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diproses sesuai dengan bahagian ini dan Dasar Privasi. Sekiranya maklumat peribadi berkaitan dengan individu di bawah usia 18 tahun, maka persetujuan ini diberikan oleh ibu bapa atau penjaga sah individu tersebut untuk maklumat yang dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diproses sesuai dengan bahagian ini dan Dasar Privasi. Penganjur boleh menggunakan ini untuk mengumumkan dan menerbitkan hasil Peraduan dan nama pemenang serta untuk tujuan promosi masa depan tanpa rujukan / pembayaran / pampasan.

 2. Di bawah Undang-undang Malaysia, peserta berhak menarik balik persetujuan mereka untuk menggunakan maklumat peribadi mereka pada bila-bila masa dengan menghubungi Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya. dan memberikan kami nama dan alamat e-mel peserta untuk membolehkan menghapusnya.

 3. Penganjur mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar untuk menjaga keselamatan data peribadi peserta, dan menghendaki pemproses data pihak ketiga melakukan perkara yang sama. Namun, perlu diketahui bahawa Penganjur boleh melepaskan data peribadi peserta jika diminta oleh undang-undang.

 4. Maklumat peribadi anda yang dikumpulkan semasa Peraduan ini akan digunakan sesuai dengan Dasar Privasi yang terdapat di laman web kami: HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML.

 5. Untuk Dasar Privasi lengkap kami, sila lawati: HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML.

TANGGUNGJAWAB DAN TANGGUNGJAWAB

 1. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, peserta dan / atau waris mereka akan memikul tanggungjawab penuh dan tanggungjawab sekiranya terdapat sebarang tanggungjawab, kecelakaan, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan [termasuk kematian] akibat penyertaan mereka dalam Peraduan, penebusan dan / atau penggunaan hadiah dan bersetuju untuk melepaskan dan menahan Penganjur bebas dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tanggungjawab.

 2. Semua pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan / atau kos, yuran dan / atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai Peraduan dan menebus hadiah adalah tanggungjawab para peserta.

 3. Penganjur tidak bertanggung jawab atas entri yang lewat, hilang atau salah arah atau untuk masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan, atau penyedia, peralatan komputer, perisian, masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet atau di mana-mana laman web, atau gabungan yang berkaitan dengan atau terhasil daripada penyertaan atau memuat turun sebarang bahan dalam Peraduan ini.

 4. Sejauh seluas-luasnya dibenarkan oleh undang-undang, Penganjur tidak akan bertanggung jawab atas apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun (termasuk tanpa had kerugian sampingan, kerugian akibat, kehilangan keuntungan atau muhibah, kerosakan khas, tidak langsung, teladan atau hukuman) yang dialami atau ditanggung oleh anda atau mana-mana orang atau entiti lain, bagaimanapun timbul sama ada dalam kontrak, penyiksaan, kecuaian atau sebaliknya, walaupun pihak Penganjur telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut, berkaitan dengan Peraduan atau hadiah dan bahan dan maklumat yang diberikan melalui Peraduan.

 5. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, anda mengakui bahawa Penganjur tidak memberikan jaminan, perwakilan atau jaminan berkenaan dengan hadiah dan bahawa anda mungkin tertakluk kepada terma dan syarat lebih lanjut yang dikenakan oleh peniaga pembekal.

 6. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalannya termasuk tetapi tidak terhad kepada kebakaran, rusuhan, syarat atau peraturan mana-mana pihak berkuasa sivil atau ketenteraan ("peristiwa force majeure"). Acara force majeure akan menangguhkan kewajipan Penganjur di bawah Peraturan & Peraturan Peraduan ini selama acara tersebut berlangsung.

 7. Promosi ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan, Facebook, twitter atau rangkaian sosial lain. Akses ke dan penggunaan laman web, perkhidmatan, atau sumber pihak ketiga adalah dengan risiko anda sendiri, dan anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk ketersediaan, kandungan, fungsi, ketepatan, kesahan, kesesuaian, amalan privasi atau aspek lain dari laman web, perkhidmatan atau sumber seperti itu.

KEWAJIBAN ANDA

 1. Anda tidak akan mengambil bahagian dalam Peraduan untuk tujuan atau cara apa pun yang dilarang oleh atau tidak sesuai dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini. Selain itu, anda harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.

 2. Anda tidak boleh (dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga) (a) mengambil tindakan atau (b) memuat naik, memuat turun, menghantar, menghantar, menghantar atau menyebarkan atau memudahkan penyebaran kandungan dan bahan melalui Peraduan yang:

  • melanggar hak harta intelek, hak publisiti atau hak lain mana-mana orang atau entiti lain atau melanggar undang-undang atau tugas kontrak;

  • adalah menyalahi undang-undang, mengancam, kasar, melecehkan, menghasut, memfitnah, memfitnah, menipu, menipu, privasi orang lain, menyeksa, cabul, lucah, pornografi, menyinggung, tidak senonoh, mengandungi atau menggambarkan kebogelan, mengandungi atau menggambarkan aktiviti seksual, mempromosikan ketaksuban, diskriminasi atau keganasan, atau sebaliknya tidak wajar seperti yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara kami;

  • menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk mana-mana pekerja atau wakil Penganjur atau peserta lain; atau

  • merangkumi dokumen pengenalan diri seseorang atau maklumat peribadi atau kewangan yang sensitif dengan cara yang tidak dibenarkan.

DISKUALIFIKASI / PENAMATAN

 1. Ketidakpatuhan oleh peserta dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini akan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan penyertaan dan membatalkan hadiah yang diberikan.

 2. Penganjur berhak untuk menyederhanakan, menolak atau membatalkan penyertaan atau bahan yang, mengikut budi bicara mutlaknya, ia memutuskan untuk menjadi tidak senonoh, menyinggung perasaan atau tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan surat dan semangat Peraduan atau yang berpotensi merosakkan sama ada Penganjur, Peraduan atau imej atau reputasi pihak ketiga.

 3. Penganjur berhak untuk mengesahkan kesahihan penyertaan dan membatalkan penyertaan mana-mana peserta kerana mengganggu proses pendaftaran atau kerana terlibat dalam salah laku yang menyalahi undang-undang atau tidak wajar yang akan membahayakan pelaksanaan Peraduan yang adil dan betul.

TERMA & SYARAT LANJUT

 1. Perundangan berkaitan. Peraturan & Peraturan Peraduan akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia. Anda dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia berkenaan dengan sebarang pertikaian yang timbul berkaitan dengan Peraturan & Peraturan Peraduan, Peraduan atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan atau yang berkaitan dengannya.

 2. Ketetapan Terma. Sekiranya mana-mana bahagian dari Peraturan & Peraturan Peraduan dinyatakan tidak sah, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, bahagian tersebut akan diputuskan dan tidak akan mempengaruhi kesahihan dan ketentuan pelaksanaan Peraturan & Peraturan Peraduan yang tersisa.

 3. Kegagalan atau kelewatan Penganjur untuk melaksanakan atau menegakkan hak dalam Peraturan & Peraturan Peraduan tidak akan dianggap sebagai pengabaian.

 4. Tidak bertugas. Peraturan & Peraturan Peraduan ini tidak boleh diberikan, dipindahkan atau dilesenkan oleh anda tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Semua hak dan kewajiban kami di bawah Peraturan & Peraturan Peraduan ini diberikan secara bebas oleh kami sehubungan dengan penggabungan, pemerolehan, atau penjualan aset, atau dengan menjalankan undang-undang atau sebaliknya.

 

 

CARA PENYERTAAN

Sertai 130 tahun 130 resipi kami dengan memuat naik resipi
yang mengingatkan anda tentang "Taste of Home" atau "Nostalgia Di Rumah"

(Nota: Setiap resipi perlu menggunakan sekurang kurangnya 1 produk Ayam Brand™)

Hadiah-Hadiah Menarik:

Recipe yang terpilih akan dipaparkan di dalam E-Book 130 Years of Homely Goodness

100 Resipi pertama akan menerima E-Baucar bernilai RM40 (T&C Berlaku).

60 resipi yang terpilih akan menerima RM50 barangan Ayam Brand

 

HANTAR PENYERTAAN ANDA DI SINI

Ayam Brand Masak Dan memenangi peraduan 2021

ORGANISER & KELAYAKAN

 1. AYAM BRAND ™ Masak dan Menang [“Contest”] dianjurkan oleh A. Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. [003409-V] [“Penganjur”] dan kemasukan terbuka untuk semua penduduk di Malaysia kecuali pengarah, pengurusan, pekerja Penganjur dan keluarga terdekat mereka, yang tidak layak memasuki peraduan ini.
 2. Dengan memasuki Peraduan, anda dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini dan keputusan Penganjur. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sah untuk membentuk kontrak yang mengikat (18 tahun ke atas). Sekiranya anda berusia di bawah 18 tahun, anda mengesahkan bahawa anda telah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada ibu bapa atau penjaga sah anda yang telah bersetuju untuk terikat dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini.
 3. Wakil, pekerja, pekhidmat dan / atau ejen penyedia perkhidmatan iklan dan / atau promosi Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan yang berkaitan], dan ahli keluarga terdekat mereka [termasuk anak-anak, ibu bapa, adik-beradik dan pasangan] tidak layak memasuki ini bertanding.
 4. Penganjur berhak untuk mengubah, mengemas kini atau mengubah Peraturan & Peraturan Peraduan ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan berlaku dengan segera setelah pemberitahuan kepada anda dan penyertaan anda yang berterusan dalam Peraduan berikutan perubahan tersebut bermaksud anda menerima dan menyetujui perubahan tersebut. Tanggungjawab anda untuk mengkaji Peraturan & Peraturan Peraduan ini dari semasa ke semasa.

 

DURATION

 1. Peraduan akan bermula dan berlangsung dari 12/04/2021 hingga 16/5/2021 [“Tempoh Peraduan”].
 2. Penganjur berhak untuk mengubah Tempoh Peraduan dan mekanisme peraduan pada bila-bila masa dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Penyertaan anda yang berterusan dalam Peraduan berikutan pindaan ini bermaksud bahawa anda menerima dan menyetujui pindaan tersebut.
 3. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

BAGAIMANA MEMBUAT

 1. Tidak diperlukan bukti pembelian untuk memasuki Peraduan ini.
 2. Peserta mesti memuat naik gambar dan kapsyen mereka ke Instagram atau Facebook peribadi mereka sendiri.
 3. Penyerahan mesti memasukkan produk Susu Kelapa Jenama Ayam (apa sahaja) dalam kapsyen. Produk Susu Kelapa Jenama Ayam dalam foto adalah pilihan tetapi digalakkan.
 4. Penyerahan mesti merangkumi hashtag #santanayambrand dan #ayambrandmy. Tag @ayambrandmy di Instagram atau Ayam Brand Malaysia di Facebook.
 5. Catatan mesti disiarkan secara terbuka sepanjang pertandingan berlangsung
 6. Tidak ada had penyerahan. Peserta boleh menghantar setiap minggu.

HADIAH

Hadiah ditaja oleh iNNOChef mengikut:

kategori

Hadiah

Bernilai setiap hadiah

Bilangan Pemenang

Hadiah utama

Sentuhan iNNOCHEF

RM6888

1

Hadiah Kedua

ONNOCHEF Air Fryer Oven

RM1588

3

Hadiah Mingguan
Minggu # 1: 12 April - 18 April

Beg Bahan iNNOCHEF dan Sudut Pengukur Rose Gold

RM98

10

Hadiah Mingguan
Minggu # 2: 19 April - 25 April

Beg Bahan iNNOCHEF dan Sudut Pengukur Rose Gold

RM98

10

Hadiah Mingguan
Minggu # 3: 26 April - 2 Mei

Beg Bahan iNNOCHEF dan Cawan Pengukur Emas Rose

RM118

10

Hadiah Mingguan
Minggu # 4: 3 Mei - 9 Mei

Beg Bahan iNNOCHEF dan Cawan Pengukur Emas Rose

RM118

10

Hadiah Mingguan
Minggu # 5: 10 Mei - 16 Mei

Beg Bahan iNNOCHEF dan Mat Silikon

RM130

10

 

kategori

Pengumuman

Hadiah utama

Sebelum 23 Mei 2021

Hadiah Kedua

Sebelum 23 Mei 2021

Hadiah Mingguan
Minggu # 1: 12 April - 18 April

Setiap Minggu, pada hari Rabu

Semua pemenang mingguan masih dalam usaha untuk memenangi hadiah mingguan, Hadiah Utama dan Hadiah Kedua

 1. Penganjur berhak untuk menukar Hadiah dengan Hadiah lain dengan nilai yang setara pada waktu tertentu. Hadiah tidak boleh ditukar dengan produk lain, wang tunai atau baucar.
 2. Hadiah akan dihantar ke alamat Pemenang dan Pemenang akan diberitahu mengenai penghantaran. Tunggu masa menunggu 60 hari setelah pemenang diumumkan. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang tanggungjawab berkaitan keselamatan dan penghantaran Hadiah.
 3. Sekiranya Pemenang berusia di bawah 18 tahun, hadiah akan dihantar kepada penjaga ibu bapa yang sah yang telah bersetuju mengikut terma dan syarat peraduan ini.

Memilih pemenang

Panel hakim

Panel Hakim

Panel hakim melibatkan ahli dalaman terpilih dari pasukan Pengurusan dan Pemasaran A.Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. Keputusan panel hakim adalah muktamad.

Kriteria pemenang adalah:

 1. Kreativiti gambar dan kapsyen yang dimuat naik.
 2. Penggunaan Susu Kelapa Jenama Ayam dalam resipi
 3. Para juri akan memilih mengikut kreativiti dan estetika jawatan untuk penampilan yang paling sedap.

PERLINDUNGAN DATA

 1. Semua penyertaan dan bahan yang dihantar kepada Penganjur menjadi hak milik Penganjur. Maklumat peribadi peserta dikumpulkan untuk membolehkan Penganjur menguruskan Peraduan ini. Dengan memasukkan, kecuali diberitahu sebaliknya, setiap peserta dengan ini menyetujui maklumat yang mereka kirimkan dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diproses sesuai dengan bahagian ini dan Dasar Privasi. Sekiranya maklumat peribadi berkaitan dengan individu di bawah usia 18 tahun, maka persetujuan ini diberikan oleh ibu bapa atau penjaga sah individu tersebut untuk maklumat yang dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diproses sesuai dengan bahagian ini dan Dasar Privasi. Penganjur boleh menggunakan ini untuk mengumumkan dan menerbitkan hasil Peraduan dan nama pemenang serta untuk tujuan promosi masa depan tanpa rujukan / pembayaran / pampasan.
 2. Di bawah Undang-undang Malaysia, peserta berhak menarik balik persetujuan mereka untuk menggunakan maklumat peribadi mereka pada bila-bila masa dengan menghubungi Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.dan memberikan kami nama dan alamat e-mel peserta untuk membolehkan menghapusnya.
 3. Penganjur mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar untuk menjaga keselamatan data peribadi peserta, dan menghendaki pemproses data pihak ketiga melakukan perkara yang sama. Namun, perlu diketahui bahawa Penganjur boleh melepaskan data peribadi peserta jika diminta oleh undang-undang.
 4. Maklumat peribadi anda yang dikumpulkan semasa Peraduan ini akan digunakan sesuai dengan Dasar Privasi yang terdapat di laman web kami: HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML
 5. Untuk Dasar Privasi lengkap kami, sila lawati: HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML

 

TANGGUNGJAWAB DAN TANGGUNGJAWAB

 

 1. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, peserta dan / atau waris mereka akan memikul tanggungjawab penuh dan tanggungjawab sekiranya terdapat sebarang tanggungjawab, kecelakaan, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan [termasuk kematian] akibat penyertaan mereka dalam Peraduan, penebusan dan / atau penggunaan hadiah dan bersetuju untuk melepaskan dan menahan Penganjur bebas dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tanggungjawab.
 2. Semua pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan / atau kos, yuran dan / atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai Peraduan dan menebus hadiah adalah tanggungjawab para peserta.
 3. Penganjur tidak bertanggung jawab atas entri yang lewat, hilang atau salah arah atau untuk masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan, atau penyedia, peralatan komputer, perisian, masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet atau di mana-mana laman web, atau gabungan yang berkaitan dengan atau terhasil daripada penyertaan atau memuat turun sebarang bahan dalam Peraduan ini.
 4. Sejauh seluas-luasnya dibenarkan oleh undang-undang, Penganjur tidak akan bertanggung jawab atas apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun (termasuk tanpa had kerugian sampingan, kerugian akibat, kehilangan keuntungan atau muhibah, kerosakan khas, tidak langsung, teladan atau hukuman) yang dialami atau ditanggung oleh anda atau mana-mana orang atau entiti lain, bagaimanapun timbul sama ada dalam kontrak, penyiksaan, kecuaian atau sebaliknya, walaupun pihak Penganjur telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut, berkaitan dengan Peraduan atau hadiah dan bahan dan maklumat yang diberikan melalui Peraduan.
 5. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, anda mengakui bahawa Penganjur tidak memberikan jaminan, perwakilan atau jaminan berkenaan dengan hadiah dan bahawa anda mungkin tertakluk kepada terma dan syarat lebih lanjut yang dikenakan oleh peniaga pembekal.
 6. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalannya termasuk tetapi tidak terhad kepada kebakaran, rusuhan, syarat atau peraturan mana-mana pihak berkuasa sivil atau ketenteraan ("peristiwa force majeure"). Acara force majeure akan menangguhkan kewajipan Penganjur di bawah Peraturan & Peraturan Peraduan ini selama acara tersebut berlangsung.
 7. Promosi ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan, Facebook, twitter atau rangkaian sosial lain. Akses ke dan penggunaan laman web, perkhidmatan, atau sumber pihak ketiga adalah dengan risiko anda sendiri, dan anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk ketersediaan, kandungan, fungsi, ketepatan, kesahan, kesesuaian, amalan privasi atau aspek lain dari laman web, perkhidmatan atau sumber seperti itu.

 

KEWAJIBAN ANDA

 

 1. Anda tidak akan mengambil bahagian dalam Peraduan untuk tujuan atau cara apa pun yang dilarang oleh atau tidak sesuai dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini. Selain itu, anda harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 2. Anda tidak boleh (dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga) (a) mengambil tindakan atau (b) memuat naik, memuat turun, menghantar, menghantar, menghantar atau menyebarkan atau memudahkan penyebaran kandungan dan bahan melalui Peraduan yang:
  • melanggar hak harta intelek, hak publisiti atau hak lain mana-mana orang atau entiti lain atau melanggar undang-undang atau tugas kontrak;
  • adalah menyalahi undang-undang, mengancam, kasar, melecehkan, menghasut, memfitnah, memfitnah, menipu, menipu, privasi orang lain, menyeksa, cabul, lucah, pornografi, menyinggung, tidak senonoh, mengandungi atau menggambarkan kebogelan, mengandungi atau menggambarkan aktiviti seksual, mempromosikan ketaksuban, diskriminasi atau keganasan, atau sebaliknya tidak wajar seperti yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara kami;
  • menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk mana-mana pekerja atau wakil Penganjur atau peserta lain; atau
  • merangkumi dokumen pengenalan diri seseorang atau maklumat peribadi atau kewangan yang sensitif dengan cara yang tidak dibenarkan.

 

DISKUALIFIKASI / PENAMATAN

 

 1. Ketidakpatuhan oleh peserta dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini akan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan penyertaan dan membatalkan hadiah yang diberikan.
 2. Penganjur berhak untuk menyederhanakan, menolak atau membatalkan penyertaan atau bahan yang, mengikut budi bicara mutlaknya, ia memutuskan untuk menjadi tidak senonoh, menyinggung perasaan atau tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan surat dan semangat Peraduan atau yang berpotensi merosakkan sama ada Penganjur, Peraduan atau imej atau reputasi pihak ketiga.
 3. Penganjur berhak untuk mengesahkan kesahihan penyertaan dan membatalkan penyertaan mana-mana peserta kerana mengganggu proses pendaftaran atau kerana terlibat dalam salah laku yang menyalahi undang-undang atau tidak wajar yang akan membahayakan pelaksanaan Peraduan yang adil dan betul.

 

TERMA & SYARAT LANJUT

 

 1. Perundangan berkaitan. Peraturan & Peraturan Peraduan akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia. Anda dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia berkenaan dengan sebarang pertikaian yang timbul berkaitan dengan Peraturan & Peraturan Peraduan, Peraduan atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan atau yang berkaitan dengannya.
 2. Ketetapan Terma. Sekiranya mana-mana bahagian dari Peraturan & Peraturan Peraduan dinyatakan tidak sah, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, bahagian tersebut akan diputuskan dan tidak akan mempengaruhi kesahihan dan ketentuan pelaksanaan Peraturan & Peraturan Peraduan yang tersisa.
 3. Kegagalan atau kelewatan Penganjur untuk melaksanakan atau menegakkan hak dalam Peraturan & Peraturan Peraduan tidak akan dianggap sebagai pengabaian.
 4. Tidak bertugas. Peraturan & Peraturan Peraduan ini tidak boleh diberikan, dipindahkan atau dilesenkan oleh anda tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Semua hak dan kewajiban kami di bawah Peraturan & Peraturan Peraduan ini diberikan secara bebas oleh kami sehubungan dengan penggabungan, pemerolehan, atau penjualan aset, atau dengan menjalankan undang-undang atau sebaliknya.
Ayam Brand ™ Malaysia Facebook Instagram Youtube enzh-CNms